İSG MEVZUATI - YÖNETMELİKLER


> İş güvenliği uzmanlarının görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik

> İşyeri hekimlerinin görev,yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik

> İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği

> Alt İşverenlik Yönetmeliği

> Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

> Asgari Ücret Yönetmeliği

> Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

> Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

> Ağır ve Tehlikeli İşler Yön değişiklik işlenmiş

> Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

> Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

> Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

> Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

> Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

> Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

> Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

> Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

> Çalışma Bakanlığı Merkez Birimleri Evrak ve Dosya Yönetmeliği

> Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

> Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

> İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

> İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

> İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

> İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri İle Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik

> İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Atanacak Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

> Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik

> Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

> Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik

> Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik

> Gürültü Yönetmeliği

> Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

> Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

> Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

> Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

> Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

> Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

> Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

> Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

> Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

> Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

> Konut Kapıcıları Yönetmeliği

> Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul,Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

> İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

> İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

> İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
> Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

> Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

> Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

> İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

> İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

> İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
> Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

> Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

> Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

> Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

> Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

> Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

> Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

> Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

> Titreşim Yönetmeliği

> Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

> Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

> Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

> Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

> Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

> Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

> Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 


  İSGDEM © 2011