İş yeri hekimliği yenileme

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ YENİLEME EĞİTİMİ

İş yeri hekimliği

27 Kasım 2010 tarihli 27768 sayılı “İş yeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereğince;

MADDE 30- (2): İş yeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar.
Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

GEÇİCİ MADDE 3 (1) Belge alma tarihine göre, vize süresi dolmuş olan işyeri hekimlerinin belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınır. Bu eğitime, Çalışma Bakanlığı ve 16.12.2003 tarihinden önce Türk Tabipler Birliği tarafından sertifikalandırılmış olan işyeri hekimleri katılabilir. Bu eğitimin sonunda İşyeri hekimliği sertifikası geçerlilik süresi 5 yıl uzatılmış olur.


  İSGDEM © 2011